May 17, 2022

ศึกษาข่าวจากต่างประเทศโดยเรียนบางแสน

โครงการข่าวต่างประเทศโดยนักเรียน

beti bachao beti padhao scheme

1 min read

สื่อมีบทบาทสำคัญในการเน้นย้ำนโยบายของรัฐบาลต่อประชาชนและในการเปลี่ยนแปลงชีวิต นายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี กล่าวเมื่อวันศุกร์และระลึกถึงการมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ เช่น 'ภารกิจ Swachh Bharat' และ 'Beti Bachao Beti Padhao' ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตทางการเมือง นายกรัฐมนตรีกล่าวยกย่องบทบาทของสื่อในการเผยแพร่ความคิดริเริ่มของรัฐบาลและกิจกรรมการออกกำลังกาย เช่น โยคะ เสนอว่าเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของการต่อสู้เพื่อเสรีภาพและนักสู้เพื่อเสรีภาพที่ไม่ได้ร้อง อาจถูกเน้นหรือขยายโดยที่ดินที่สี่...